Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2240/CV-TDTP
V/v hoàn thuế xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2004 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Tổng cục Hải quan.

 

Bộ Công nghiệp đã nhận được công văn số 7564/CV-HHDM ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam kiến nghị về việc hoàn thuế đối với hình thức xuất khẩu tại chỗ của Công ty Dệt Choong Nam 100% vốn nước ngoài. Về việc này, Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

Xuất khẩu tại chỗ vải và các nguyên phụ liệu may cho các doanh nghiệp may làm hàng xuất khẩu là một loại hình xuất khẩu cần được khuyến khích. Công ty Dệt Choong Nam và một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện loại hình này từ nhiều năm nay đã góp phần làm tăng tỷ lệ nội địa hoá trong các sản phẩm may xuất khẩu.

Căn cứ vào Công văn số 655/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 1 năm 1999 của Tổng cục Hải quan và các Thông tư: số 13/2001/TT-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2001, số 90/2002/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính; để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện loại hình xuất khẩu tại chỗ, Bộ Công nghiệp đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xét miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu và thuế VAT với tất cả các lô hàng xuất khẩu tại chỗ đã thực hiện đúng quy định trước khi có các Thông tư nói trên của Bộ Tài chính.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu