Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 237TCT/TNCN
V/v: xử lý tiền học phí cho con của nhân viên Việt Nam làm việc tại tổ chức nước ngoài .

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Tổ chức Oxfam Anh tại Hà Nội
(Địa chỉ: 218 Đội Cấn, Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số HC32/2004 ngày 28/12/2004 của Văn phòng đại diện Tổ chức Oxfam Anh tại Hà Nội hỏi về việc xác định tiền học phí trả cho con của nhân viên Việt Nam làm việc tại Văn phòng nhưng mang hai quốc tịch (quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào điểm  4.12, Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì các khoản thu nhập không chịu thuế bao gồm: “Các lợi ích được hưởng do cơ quan chi trả thu nhập thanh toán như: chi phí đào tạo trả cho nơi đào tạo, chi vé máy bay về phép của người nước ngoài (là đối tượng nộp thuế), học phí cho con của người nước ngoài trả trực tiếp cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam thuộc các cấp giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông”.

Vì vậy, trường hợp con của nhân viên người Việt Nam làm việc tại Văn phòng mang hai quốc tịch (quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài) nếu được Văn phòng thanh toán học phí thì không áp dụng theo quy định nêu trên và phải tính vào thu nhập chịu thuế của nhân viên người Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Oxfam Anh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu: VP (HC), TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc