Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2343/BXD-VP
V/v: xác định giá gói thầu tư vấn trong nước 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:  Tổng công ty giấy Việt nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 323/GVN- XDCB.HN ngày 12/09/2007 của Tổng Công ty giấy Việt nam hỏi về phương pháp xác định giá gói thầu tư vấn trong nước thuộc Dự án “Đầu tư mở rộng Công ty giấy Bãi Bằng giai đoạn II công suất 250.000 tấn bột tẩy trắng/năm”, Bộ  Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định trong Luật Đấu thầu giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt và các quy định có liên quan.

2. Dự án đầu tư mở rộng Công ty giấy Bãi Bằng giai đoạn II công suất 250.000 tấn bột tẩy trắng/năm được phê duyệt ngày 20/4/2007 nên việc quản lý dự án đầu tư thực hiện theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ và cỏc văn bản hướng dẫn. 

3. Gói thầu tuyển chọn tư vấn trong nước của Dự án gồm nhiều loại công việc khác nhau, trong đó có những công việc được xác định theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD11/2005/QĐ-BXD và những công việc phải lập dự toán riêng, cụ thể như sau: 

3.1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu tuyển chọn tư vấn nước ngoài: Chi phí này chưa có định mức trong Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD nên phải lập dự toán riêng.

3.2. Chi phí thiết kế các hạng Mục san nền, cổng, tường rào, đường căn cứ vào định mức chi phí thiết kế trong Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD .

3.3. Chi phí lập hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp áp dụng bảng III.3 Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD.

3.4. Chi phí lập tổng dự toán công trình thuộc nội dung của chi phí thiết kế. Trường hợp xác định riêng chi phí lập tổng dự toán công trình thì chi phí này không được vượt quá 8% chi phí thiết kế công trình.

Trong quá trình chuẩn bị kế hoạch đấu thầu, Tổng Công ty có thể vận dụng các quy định của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản hướng dẫn Nghị định này để lập và quản lý chi phí thực hiện dự án cho phù hợp.    

Căn cứ ý kiến trên, Tổng công ty tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-  Lưu VP, VKT

KT.  BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng