Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2281/VPCP-QHQT
V/v tăng tiền ăn cho học viên Lào và Campuchia đang học tập tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

-Các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,
Quốc phòng, Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính văn bản số 3351/BTC-TCĐN ngày 24 tháng 3 năm 2008 về việc tăng học phí cho học viên Lào và Campuchia đang học tập tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên về việc tăng tiền ăn cho các bậc học đối với học viên Lào và Campuchia đang học tập tại các trường, học viện của Việt Nam theo các mức cụ thể sau:

- Học viên đào tạo dài hạn hệ trung cấp: 760.000 đồng/người/tháng;

- Học viên đào tạo dài hạn hệ đại học, sau đại học: 880.000 đồng/người/tháng;

- Học viên tập huấn ngắn hạn (dưới 12 tháng): 960.000 đồng/người/tháng.

2. Mức tăng thêm tiền ăn cho các học viên Lào và Campuchia như nêu trên được áp dụng từ kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008, thay cho mức tiền ăn đã được quy định tại Thông tư số 16/2006/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính. Còn các nội dung khác về suất chi đào tạo học viên Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam vẫn thực hiện theo đúng quy định của Thông tư này.

3. Nguồn kinh phí chi cho việc nêu trên được bố trí từ khoản kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia theo các Hiệp định và Biên bản thỏa thuận hợp tác hàng năm ký kết giữa hai bên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ, các Vụ: KG, NC, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 2281/VPCP-QHQT về tăng tiền ăn cho học viên Lào và Campuchia đang học tập tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2281/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/04/2008
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/04/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản