Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2143/TM/KH-ĐT
V/v thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư thay thế, nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông

Sau khi nghiên cứu nội dung nêu tại Quyết định số 336/QĐ-UB ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc nhập khẩu thiết bị, phụ tùng thay thế tài sản cố đình và nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Olam Việt Nam, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 3 Điều 57 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 (Quy định chi Tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) quy định: “Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu nêu tại Khoản 1 và 2 Điều này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ”, có nghĩa là nếu Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị, vật tư... để thay thế nhưng không có sự thay đổi về quy mô dự án, đổi mới công nghệ thì không được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu (phải nộp thuế nhập khẩu).

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông điều chỉnh xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, phụ tùng, vật tư... nhập khẩu thay thế nêu tại Điểm 1 Điều 1 Quyết định số 336/QĐ-UB dẫn trên nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định hiện hành của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2. Tại Điều 2 Quyết định số 336/QĐ-UB dẫn trên, UBND tỉnh quy định: Công ty TNHH Olam Việt Nam được tạm chưa nộp thuế nhập khẩu... đối với số lượng nguyên liệu nhập khẩu nêu tại Điểm 2 Điều 1...

Tuy nhiên, tại Điểm 2 Điều 1 Quyết định số 336/QĐ-UB dẫn trên của UBND tỉnh không ghi rõ Mục đích nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh bổ sung thêm Mục đích sử dụng nguyên liệu nhập khẩu vào Điểm 2 Điều 1 Quyết định số 336/QĐ-UB dẫn trên nếu trong Giải trình kinh tế kỹ thuật của dự án có dự kiến nhập khẩu nguyên liệu, vật tư.

Trường hợp, trong Giải trình kinh tế kỹ thuật của dự án nêu trên không dự kiến nhập khẩu nguyên liệu, vật tư... thì đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn Doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp tới Bộ Thương mại để xem xét, giải quyết.

3. Việc phân cấp xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất được quy định tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000, số 26/2001/TT-BTM ngày 04 tháng 12 năm 2001 của Bộ Thương mại (hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000), Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, cụ thể:

- UBND tỉnh được xem xét, xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, bộ phận rời, phụ tùng và vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Trong trường hợp này, đề nghị ghi: Doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 7 Điều 57 và Điều 58 Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000.

- Các trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư... phục vụ sản xuất theo quy định tại Khoản 5, 6 và 8 Điều 57 của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên thuộc thẩm quyền Bộ Thương mại.

3. Về hình thức văn bản phê duyệt kế hoạch nhập khẩu hàng hoá của Doanh nghiệp FDI, đề nghị UBND tỉnh loại văn bản thông thường thay cho Quyết định.

Đề nghị UBND tỉnh Đăk Nông nghiên cứu các nội dung nêu trên để có văn bản điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh