Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 213/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 02  tháng 11 năm 2007.

 

Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến – Huyện Thanh Hà

Trả lời văn bản số 01/CV-UBND ngày 10/10/2007 của Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến – Huyện Thanh Hà đề nghị được giải đáp những vướng mắc trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1/ Việc thuê tư vấn giám sát các công trình xây dựng của xã thực hiện theo quy định tại Điều 87 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Điểm 3 Điều 87 Luật Xây dựng đã nêu : “Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện khi có đủ Điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với công việc, loại, cấp công trình”.

2/ Việc giám sát các công trình xây dựng của xã nếu thực hiện bằng hình thức thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng để giám sát các công trình mà Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có đủ Điều kiện, năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng theo quy định tại Điều 87 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 là phù hợp.

3/ Trường hợp thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (giám sát của Chủ đầu tư) để thực hiện việc giám sát các công trình xây dựng thì chi phí giám sát cho Ban giám sát của cộng đồng xác định bằng dự toán và được trích từ nguồn chi phí quản lý dự án.

4/ Theo quy định tại Điều 11 và Điều 16 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã được quyết định các Dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật trong phạm vi ngân sách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp. Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đối với những công trình xây dựng phải lập dự án.

5/ Trong khi chưa có quy định mới thì chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế - dự toán công trình tạm thời vẫn sử dụng định mức quy định trong Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

6/ Việc có thanh toán hay không thanh toán chi phí cho tổ chức tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế – dự toán, dự toán công trình tuỳ thuộc vào hồ sơ thanh lý hợp đồng và các Điều Khoản đã ký kết trong hợp đồng kinh tế. Trường hợp trong hợp đồng không quy định việc xử phạt hoặc không thanh toán giá trị hợp đồng khi kết quả thẩm tra khác với kết quả thẩm định thì Uỷ ban nhân dân xã vẫn phải thực hiện việc thanh toán chi phí thẩm tra cho cơ quan, tổ chức tư vấn theo các Điều Khoản đã thoả thuận trong hợp đồng.

7/ Trường hợp công trình được đầu tư từ nguồn vốn góp của nhân dân và tự thực hiện thì dự toán công trình được tính với giá vật tư, thiết bị lập theo thông báo giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nhân công được lập theo giá lao động phổ thông tại địa phương, không tính thuế giá trị gia tăng và lợi nhuận chịu thuế tính trước là phù hợp với quy định. Trường hợp người được Uỷ ban nhân dân xã giao trách nhiệm (hoặc ký kết hợp đồng) thực hiện việc sửa chữa là tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh thì dự toán công trình được xác định đầy đủ các thành phần chi phí theo quy định; và tổ chức, cá nhân đó phải nộp thuế theo quy định hiện hành.

8/ Chi phí chung theo quy định tại Thông tư số 08/1997/TT-BXD ngày 05/12/1997 của Bộ Xây dựng bao gồm: chi phí quản lý, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công và một số chi phí khác.

Chi phí chung theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng bao gồm : chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí Điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác.

Căn cứ ý kiến trên, Uỷ ban nhân dân xã Tiền Tiến – Huyện Thanh Hà tổ chức thực hiện theo quy định. Quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Xây dựng để được nghiên cứu, giải đáp./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBND huyện Thanh Hà;
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu