Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1462 TCT/DNNN
V/v nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Trường Kỹ thuật giao thông vận tải An Giang

Trả lời công văn số 65/TKT.AG ngày 22/2/2004 của trường Kỹ thuật giao thông vận tải An Giang về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền thu học phí các lớp dạy nghề lái xe, lái tầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về thuế giá trị gia tăng:

Theo quy định tại điểm 11 mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do vậy hoạt động dạy nghề lái xe, lái tầu thu học phí của Trường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trường hợp của Trường Kỹ thuật giao thông vận tải An Giang là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. Do vậy theo quy định tại mục V Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập từ hoạt động dạy nghề lái xe, lái tầu thu học phí của Trường thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thu nhập chịu thuế được tính trên tổng số tiền học phí thu được trừ (-) đi các chi phí liên quan đến doanh thu tính thu nhập chịu thuế. Trường hợp đơn vị  chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ nhưng đã thực hiện cung cấp dịch vụ có hóa đơn, chứng từ phải kê khai doanh thu và tính thuế hàng tháng theo công thức sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp bằng (=) Doanh thu nhân (X) tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu nhân (X) thuế suất.

Theo đó thì Cục thuế tỉnh An Gian hướng dẫn Trường Kỹ thuật giao thông vận tải An Giang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền thu học phí các lớp dạy nghề lái xe, lái tầu là đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để trường Kỹ thuật giao thông vận tải An Giang biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc