Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1221TCT/DNNN
V/v: Thuế đối với phí phục vụ du lịch

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn

Trả lời công văn số 48/SGH/KT ngày 20/9/2004 và công văn số 55/SGH/KT/04 ngày 20/12/2004 của Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn về việc thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên phí phục vụ du lịch theo công văn số 3952TC/TCT của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện từ 1/1/1999 do vậy Thông tư 11/TC/CĐKT ngày 08/02/1996 không còn hiệu lực áp dụng kể từ ngày 1/1/1999.

Theo đó, ngày 10/5/1999 Tổng cục Du lịch có công văn số 498/TCDL-KHĐT về việc cho tiếp tục thu khoản phí phục vụ trong ngành du lịch, Bộ Tài chính có công văn số 3952TC/TCT ngày 11/8/1999 hướng dẫn về khoản phí phục vụ du lịch nêu trên. Tại Điểm 3 công văn số 3952TC/TCT đã hướng dẫn:

“Ngày 1/1/1999 Luật thuế GTGT có hiệu lực, các đơn vị kinh doanh du lịch nếu có thu phí phục vụ du lịch phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (sau khi đã trừ các Khoản chi phí để tạo ra khoản thu này) theo quy định hiện hành.”

Tại thời điểm ban hành công văn số 3952TC/TCT nêu trên thì các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, du lịch bị khống chế mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi đồng thời phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung 25% sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức 32%. Tại Điểm 3 công văn số 3952TC/TCT nêu trên, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể các khoản chi tặng thêm là nhằm khuyến khích chất lượng, hiệu quả kinh doanh du lịch, khách sạn.

2. Về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao:

Theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh thì cá nhân có thu nhập chịu thuế bao gồm cả tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập mang tính chất tiền lương tiền công đều phải nộp thuế thu nhập.

Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao là hai phạm trù riêng biệt, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của 2 loại thuế này hoàn toàn khác nhau. Việc các cá nhân của Công ty nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao độc lập với việc Công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy các cá nhân của Công ty có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Lưu VP (HC), DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc