Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11202/CT-TTHT
V/v: chính sách Thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty CP Đầu tư và XD Công trình 135
Đ/c: Số 32/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức

 

Trả lời văn thư số 776/TCKT ngày 23/10/2007 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2.10, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng;

- Căn cứ điểm 1.4, điểm 6, Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp Công ty CP Đầu tư và XD Công trình 135 có trụ sở tại TP. HCM, có thực hiện Dự án khu dân cư tại xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương (bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc) thì Công ty khải kê khai, nộp thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ bằng 2% trên doanh thu hàng hóa chưa có thuế GTGT tại Chi cục thuế nơi có hoạt động bán hàng hóa (chuyển quyền sử dụng đất có cơ sở hạ tầng). Hồ sơ kê khai, nộp thuế, chứng từ nộp thuế GTGT tại địa phương nơi có đất chuyển quyền là căn cứ để Công ty thực hiện quyết toán thuế tại trụ sở chính.

Lưu ý:

Công ty chỉ xuất hóa đơn GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nền đất đã có hạ tầng cho khách hàng) khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Công ty và cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên.

Cục thuế TP thông báo cho Công ty biết và thực hiện, nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng TT – HT  (Cục thuế TP) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P KT thuế số 3;
- Lưu: (HC; TT-HT)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn