Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 11087/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần cơ khí Thủ Đức
21B Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức

 

Trả lời văn thư số 112/CKTĐ ngày 10/10/2007 của Công ty về chính sách thuế; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành từ ngày 04/6/2007) về thuế GTGT; Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ về thuế TNDN.

Đối với tài sản cố định hình thành do đầu tư (Công ty tự sản xuất) để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì căn cứ vào hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ tạo thành tài sản cố định Công ty thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và xác định nguyên giá của tài sản cố định, để trích khấu hao theo hướng dẫn tại điểm 1.C, điều 4, mục II về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, ban hành kèm theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ với Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ (Cục thuế) để được hướng dẫn thêm.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- P. Kiểm tra 1;
- Lưu (HC, TTHT)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn