Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1098/TCT-PCCS
V/v: Thuế TNDN bổ sung

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam 

 

Trả lời công văn số 583/KTTKTC ngày 8/2/2006 của Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam hỏi về việc hạch toán các Khoản thu nhập và lãi cổ tức được chia trước đây vào năm 2004 có chịu thuế thu nhập bổ sung không, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 14 Mục IV phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: “Cơ sở kinh doanh có thu nhập được chia do góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước mà đơn vị nhận phần vốn góp đã nộp thuế TNDN thì không phải nộp thuế TNDN theo thuế suất ổn định, nhưng phải gộp vào phần thu nhập sau thuế để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (nếu có)”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trước năm 2004 Khoản lãi cổ tức, lãi liên doanh góp vốn được chia từ phần thu nhập sau thuế mà Tổng công ty nhận được phải gộp vào phần thu nhập sau thuế để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung (nếu có). Từ năm 2004 theo luật thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11. Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/11/2003 của Chính Phủ. Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính không quy định về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1098/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc hạch toán các khoản thu nhập là lãi cổ tức được chia trước đây vào năm 2004 có chịu thuế thu nhập bổ sung không

  • Số hiệu: 1098/TCT-PCCS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/03/2006
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/03/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản