Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/TCT-DNL
V/v: trin khai thực hiện thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015 theo công văn số 3916/BTC-TCT ngày 26/3/2015 của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 26/3/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 3916/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015. Theo đó, nội dung công văn đề nghị các cục thuế và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc thu, nộp cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại của niên độ năm 2015 theo Nghị quyết số 78/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện kịp thời việc thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015 vào NSNN theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thông báo nội dung công văn số 3916/BTC-TCT đến các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại trên địa bàn quản lý để doanh nghiệp thực hiện khai, nộp cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại theo hướng dẫn tại công văn số 3916/BTC-TCT ngày 26/3/2015 của Bộ Tài chính. Các Cục Thuế thực hiện công tác quản lý thu đối với khoản đối với khoản cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Tổng cục Thuế để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL(3b). 90

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1583/TCT-DNL triển khai thực hiện thu cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại năm 2015 theo công văn số 3916/BTC-TCT ngày 26/3/2015 của Bộ Tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1583/TCT-DNL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/04/2015
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Cao Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/04/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản