Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1081/TTg-TCCB
V/v xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Để thực hiện Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc cấp bách, như sau:

1. Trong tháng 8 năm 2007

a) Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các nghị định về: chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ mà không phải xin lại ý kiến các Thành viên Chính phủ; đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định về chuyển chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về công tác dân số vào Bộ Y tế; về gia đình vào Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch; về trẻ em vào Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và quyết định về chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và Cục Báo chí, Cục Xuất bản từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý (bao gồm thủ tục thẩm định của Bộ Tư pháp), trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ vào ngày 20 tháng 8 năm 2007;

c) Bộ trưởng các Bộ: Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Lao động-Thương binh và Xã hội phải tập trung xây dựng dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 8 năm 2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2007;

d) Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2007 đối với 07 dự thảo Nghị định nêu tại điểm a và b mục này.

2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn lại phải hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định, gửi xin thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 01 tháng 9 năm 2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 05 tháng 9 năm 2007.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, thời gian trong tháng 10 năm 2007.

3. Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước ngày 01 tháng 9 năm 2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 05 tháng 9 năm 2007.

4. Đối với các cơ quan thuộc Chính phủ phải hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định, gửi xin thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 01 tháng 10 năm 2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2007.

5. Việc xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Nghị định khác về tổ chức bộ máy nhà nước phải được tiến hành khẩn trương, theo đúng lịch trình quy định nhưng phải bảo đảm chất lượng, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

6. Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp khi nhận được hồ sơ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi 05 ngày phải thẩm định xong và gửi trả hồ sơ cho cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định.

7. Văn phòng Chính phủ tổ chức thẩm tra khẩn trương, trên nguyên tắc tập trung một đầu mối trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa ra phiên họp Chính phủ hoặc gửi Phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ.

8. Phương pháp tiến hành

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập ngay Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo các nghị định của cơ quan mình, với sự tham gia của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ;

b) Thành lập nhóm công tác để xử lý các vấn đề liên ngành, những vấn đề vướng mắc, chưa thống nhất đối với dự thảo Nghị định về tổ chức bộ máy, thành phần bao gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, một lãnh đạo của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan chủ trì Đề án thảo luận, cho ý kiến trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ xem xét, quyết định;

c) Việc xây dựng dự thảo Nghị định phải trên nguyên tắc trực tiếp, đó là: các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo, không ủy quyền cho cấp phó. Văn phòng Chính phủ trình trực tiếp Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng thường trực khi Thủ tướng đi công tác cho ý kiến các vấn đề cụ thể đối với dự thảo Nghị định về tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

d) Để tiết kiệm thời gian, hồ sơ trình dự thảo Nghị định phải chuyển trực tiếp (không qua đường bưu điện) qua văn thư các Bộ, cơ quan ngang Bộ để các Vụ, đơn vị được phân công chủ trì thẩm định thẩm tra nhận và báo cáo lãnh đạo cho ý kiến xử lý.

9. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, ưu tiên cho công việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và tổ chức bộ máy của cơ quan mình là công việc hàng đầu, từ nay cho đến tháng 10 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCB(2).Hải 90

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1081/TTg-TCCB về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1081/TTg-TCCB
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/08/2007
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản