Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1036/TCT-TNCN
V/v: hướng dẫn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài

Hà nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban Biên tập Đối ngoại – Đài Tiếng nói Việt Nam
(Địa chỉ: 45 Bà Triệu, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 10 TNVN/BTĐN ngày 24/01/2008 của Ban Biên tập Đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia của Tổ chức tình nguyện viên Úc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì:

Trường hợp Bà Kathyn Jone ở tại Việt Nam trên 183 ngày tính cho 12 tháng liên tục kể từ khi đến Việt Nam (Bà ở Việt Nam từ ngày 08/9/2007 đến 07/9/2008 là 252 ngày) nên Bà Kathyn Jone là đối tượng cư trú tại Việt Nam, phải kê khai thu nhập thường xuyên chịu thuế là tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam (nếu có) được tính bình quân tháng trong năm trên 8 triệu đồng và nộp thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Để có cơ sở xác định đúng thu nhập chịu thuế ở nước ngoài, Bà Kathyn Jone phải xuất trình chứng từ chi trả thu nhập ở nước ngoài, kèm theo thư xác nhận thu nhập hàng năm theo mẫu số 12/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Bà Kathyn Jone có thu nhập từ hai nơi trở lên hoặc đã đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế thì Bà sẽ thực hiện quyết toán thuế trực tiếp tại cơ quan thuế của Việt Nam. Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại điểm 4.2.2, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo với Bà Kathyn Jone liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải