Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1017/TCT-CS
V/v: xác định ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 6  tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 283/CT-TTHT ngày 31/1/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo về việc xác định ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Furniweb Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 3 Phần I Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN, Điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: Các doanh nghiệp có vốn ĐTNN và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp GPĐT tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong GPĐT; trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong GPĐT thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

Ngày 16/9/2005, Bộ Tài chính đã có công văn số 11684/BTC-TCT về việc thuế TNDN trong đó đã hướng dẫn cụ thể việc xác định ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại của doanh nghiệp.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC , Thông tư số 88/2004/TT-BTC và hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT nêu trên để xác định ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Furniweb Việt Nam. Trường hợp qua kiểm tra, Cục thuế xác định việc hướng dẫn thời gian ưu đãi thuế TNDN của Công ty tại công văn số 5207/TCT-CS ngày 14/12/2007 của Tổng cục Thuế khác với hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC , Thông tư số 88/2004/TT-BTC và công văn số 11684/BTC-TCT thì Cục thuế thực hiện việc xác định lại ưu đãi thuế TNDN của Công ty theo đúng các văn bản hướng dẫn nêu trên.

2. Về việc áp dụng thuế suất thuế TNDN áp dụng từ năm 2012 trở đi được nêu tại công văn số 3248/CT-TTHT ngày 11/12/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Thuế sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty TNHH Furniweb VN
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1017/TCT-CS về việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Furniweb Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1017/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/03/2008
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Duy Khương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/03/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản