Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 880/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án trong Khu Công nghệ cao

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 8583/UBND-CNN ngày 10 tháng 12 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 188/BKH-KHGDTN&MT ngày 09 tháng 01 năm 2008), Bộ Tài chính (công văn số 1230/BTC-CST ngày 29 tháng 01 năm 2008) về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao trong Khu Công nghệ cao, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp công nghệ cao trong Khu Công nghệ cao thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Giao Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp thời gian qua (trong đó có chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao trong Khu Công nghệ cao) báo cáo Chính phủ trình Quốc hội khi sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ:
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KG; Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy