Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 982/TCT-DNL
V/v: thuế GTGT của dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trả lời công văn số 7489/EVN-TCKT ngày 17/11/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“2. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.”

- Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“a)...

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳnh thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế ...(người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung)

...

c.5) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung:

...

- Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày người nộp thuế kê khai bổ sung.”

- Khoản 3 Điều 1 Chương I Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về các hành vi vi phạm hành chính về thuế bao gồm:

“...Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn.”

- Khoản 2 Điều 5 Chương I Thông tư số 166/2013/TT-BTC quy định trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“2. Trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã nộp đủ số tiền thuế phải nộp, trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Trường hợp Ban Quản lý dự án thuộc EVN tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì Ban Quản lý dự án thuộc EVN thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện. Ban Quản lý dự án thuộc EVN thực hiện nộp số tiền thuế đã được hoàn sai, nộp tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đến ngày Ban Quản lý dự án thuộc EVN kê khai bổ sung.

- Trường hợp Ban Quản lý dự án thuộc EVN thực hiện nghĩa vụ thuế theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì EVN phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước bao gồm việc nộp số tiền thuế đã được hoàn sai, nộp tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để báo cáo);
- Vụ: CS, PC, KK&KTT;
- Lưu: VT, DNL.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN

Nguyễn Văn Phụng