Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9788/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH DAIKO Việt Nam.
(Lầu 5, tòa nhà Itower, 49 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số 01/092016 và số 02/092016 ngày 30/9/2016 của Công ty TNHH DAIKO Việt Nam (sau đây gọi là Công ty). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Các mặt hàng đề nghị xác định trước của Công ty cần phải có mẫu để phân tích mới xác định mã số. Tuy nhiên, Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không có mẫu hàng, không có các tài liệu như: bảng phân tích thành phần (Certificate of Analysis) của nhà sản xuất, chứng thư giám định hoặc các tài liệu khác có liên quan.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại toàn bộ 02 hồ sơ đề nghị xác định nêu trên.Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DAIKO Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Đương) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh