Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8904/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam.
(Phòng 201, tầng 2, Trung tâm công nghệ, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được đơn đề nghị xác định trước mã số số 2016-01/HS ngày 25/8/2016 cho mặt hàng Ageless seal check của Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

Tuy nhiên, Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty TNHH GK Finechem Việt Nam không kê khai đầy đủ tiêu chí như: mã số đề nghị theo Danh Mục hàng hóa XNK Việt Nam (Điểm 24); cơ sở đề nghị (Điểm 25)

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan từ chối xác định trước mã số và trả lại Đơn và hồ sơ. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số đối với mặt hàng trên, đề nghị Công ty lập đơn đề nghị xác định trước mã số được kê khai đầy đủ thông tin gửi về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định. Trong đó:

- Đối với đơn đề nghị xác định trước mã số: Điền đầy đủ, rõ ràng các tiêu chí trên đơn theo đúng quy định;

- Đối với mẫu hàng hóa gửi kèm: Lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 của Trung tâm PTPLHHXNK-Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty khi có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần dược Phương Minh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(Uyên) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh