Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9257/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình.
(248A Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 117-CV/VTB-2016 ngày 12/9/2016 của Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng thì phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận chuyển hàng hóa.

Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC do không kê khai đầy đủ các tiêu chí nêu tại mục 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 trên Đơn đề nghị xác định trước; mục 25 ghi không đúng nội dung yêu cầu. Đồng thời, mỗi đơn đề nghị xác định trước chỉ được kê khai cho 1 mặt hàng.

Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên kèm mẫu hàng hóa theo quy định. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số cho 2 mặt hàng thì hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định gửi đến Tổng cục Hải quan để được giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Viettronics Tân Bình biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh