Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9255/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung thông tin xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cargill Việt Nam.
(lô 29, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số số 04/2016-HINAFULL và số 05/2016-HINACOL ngày 10/8/2016 do Công ty TNHH Cargill Việt Nam (Mã số thuế: 3600233178) (sau đây gọi là Công ty) về việc xác định trước mã số cho mặt hàng HINAPULL và HINACOL. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đ có cơ sở xem xét xác định trước mã số cho các mặt hàng, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung các thông tin cho từng sản phẩm như sau:

- Các mặt hàng có công dụng trị bệnh cho vật nuôi hay không, có phải là thuốc thú y hay không, các mặt hàng này có hay không có Giấy xác nhận là thuốc thú y do Cục thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận hoặc giấy xác nhận khác của Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi các Giấy xác nhận này nếu có.

- Gửi mẫu cho các mặt hàng này theo hướng dẫn tại công văn số 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/7/2015 của Tổng cục Hải quan (sao gửi kèm theo).

Tổng cục Hải quan chỉ tiếp nhận, xem xét ban hành thông báo xác định trước mã số khi nhận được đủ thông tin bổ sung và mẫu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT; TXNK-PL-Đ
ương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh