Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9535/BTC-HCSN
V/v mua sắm tập trung quốc gia sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 04/8/2020; để đẩy nhanh và đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tế phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu đã có đầy đủ các quy định cho việc mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế, gồm: (i) Luật Đấu thầu năm 2013; (ii) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; (iii) Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, quy định rõ các hình thức thực hiện mua sắm và quy trình, thẩm quyền ứng với từng hình thức, trong đó:

- Về hình thức lựa chọn nhà thầu: Tại các điều từ Điều 20 đến Điều 26 Luật Đấu thầu quy định chi tiết 07 hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực hiện; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Đối với trường hợp mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, Bộ Y tế và các địa phương có thể áp dụng việc mua sắm một trong các hình thức nêu trên, kể cả chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Về mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên thuốc, vật tư y tế: Điều 44 Luật Đấu thầu quy định: Mua sắm tập trung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng nhiều, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư.

Trong hệ thống các văn bản nêu trên đã quy định rõ quy trình, thẩm quyền ứng với từng hình thức. Đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm thuốc, vật tư y tế.

2. Đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét thực hiện việc mua sắm tập trung quốc gia đối với một số mặt hàng vật tư (như sinh phẩm xét nghiệm...), trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu vật tư, trang thiết bị phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo chi phí thấp khi mua số lượng lớn như chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 04/8/2020 theo hướng: Bộ Y tế ký văn bản thỏa thuận khung theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu; trên cơ sở đó, các Bộ, ngành và địa phương ký hợp đồng cụ thể.

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: NSNN, QLG, QLCS;
- Lưu: VT, HCSN.(5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn