Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 951/KCB-NV
V/v tăng cường giám sát kê đơn, sử dụng thuốc kháng vi rút trong điều trị cúm

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

 

Kính gửi:


- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Y tế ngành.

Theo phản ánh trên một số phương tiện thông tin truyền thông về việc người dân tự tìm mua thuốc Tamiflu chứa hoạt chất oseltamivir để điều trị cúm. Đây là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nhiễm cúm (nghi ngờ hoặc xác định) có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ do làm tăng nguy cơ đề kháng thuốc dẫn đến những tác dụng không mong muốn và tổn thất về kinh tế. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống bệnh cúm để người dân hiểu và không tự ý mua thuốc kháng vi rút để điều trị cúm.

2. Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện điều trị cúm theo các Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm của Bộ Y tế[*].

3. Chú trọng công tác kê đơn an toàn, hợp lý và hiệu quả, đặc biệt với thuốc kháng vi rút để điều trị cúm.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, phổ biến nội dung Công văn này đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn và nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ TT-TĐKT, Cục QLD, TTr Bộ (để ph/h);
- Lưu: VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Khoa

 [*] 1. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H7N9) ở người ban hành kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-BYT ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị cúm mùa ban hành kèm theo Quyết định số 2078/QĐ-BYT ngày 23/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3. Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm cúm A (H1N1) ban hành kèm theo Quyết định số 2762/QĐ-BYT ngày 31/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế

4. Hướng dẫn chẩn đoán, xử trí và phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BYT 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế