Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9411/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 16663/BTC-TCDN ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc Báo cáo Quốc hội về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của doanh nghiệp nhà nước, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc với nội dung dự thảo Báo cáo của Bộ Tài chính (kèm theo Công văn số 16663/BTC-TCDN nêu trên). Bộ Tài chính rà soát, chuẩn xác các số liệu và cập nhật tình hình thực hiện sắp xếp, cổ phân hóa, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2014 (đảm bảo chuẩn xác và khớp với số liệu của các Báo cáo về doanh nghiệp nhà nước đã gửi Quốc hội) để hoàn thiện Báo cáo. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo sau khi đã hoàn thiện để gửi Quốc hội Khóa XIII, Kỳ họp thứ 8.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9411/VPCP-KTTH năm 2014 báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 9411/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/11/2014
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/11/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản