Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9845/BTC-TCDN
V/v tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện khoản 9 Điều 40, khoản 2 Điều 56, Điều 61 của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệpkhoản 7 Điều 10, khoản 3 Điều 24, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 99/2012/NĐ- CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là tập đoàn, tổng công ty); các Công ty TNHH 1TV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con (sau đây gọi tắt là công ty mẹ - con), các công ty TNHH 1TV độc lập (sau đây gọi tắt là công ty độc lập); các công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước (bao gồm: tập đoàn cổ phần, tổng công ty cổ phần, công ty mẹ - con cổ phần, công ty độc lập cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên có vốn nhà nước đầu tư) hiện do Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên) như sau:

1. Đối với các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý) báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (báo cáo theo Phụ lục 1 kèm theo công văn này); Chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác báo cáo đối với các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 6; khoản 1 Điều 9 Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo uỷ quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (báo cáo theo Phụ lục số 2 kèm theo công văn này).

b) Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 (theo các Phụ lục số 1; 2) của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả những tập đoàn, tổng công ty được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền quản lý). Báo cáo nêu rõ những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

2. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên:

Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (theo Phụ lục số 1 đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con, công ty độc lập; Phụ lục số 2 đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH 2TV trở lên) gửi Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp. Nêu những tồn tại, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, biện pháp khắc phục.

Riêng các tập đoàn, tổng công ty, báo cáo gửi Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị đồng gửi về Bộ Tài chính để phục vụ công tác quản lý.

3. Thời hạn nộp báo cáo:

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp lập và nộp báo cáo trước ngày 31/7/2015; tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp), số 28 Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội trước ngày 21/8/2015 (kèm theo thư điện tử về địa chỉ: nguyenthithuphuong 1 @mof.gov.vn hoặc nguyenvantien@mof.gov.vn).

Mọi thông tin, vướng mắc xin liên hệ: Nguyễn Thị Thu Phương (điện thoại: 04.22.20.28.28/5002; di động: 01686.90.90.90) hoặc Nguyễn Văn Tiến (điện thoại: 04.22.20.28.28/5000; di động: 0988.725.569).

Đề nghị các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp lấy mẫu biểu báo cáo được đăng tải kèm theo công văn này tại mục Thông báo trên Trang chủ cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vny.)

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 9845/BTC-TCDN năm 2015 về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 9845/BTC-TCDN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/07/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trần Văn Hiếu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản