Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/BXD-KHTC
V/v tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ Xây dựng;
- Tổ đại diện vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7712/BTC-TCDN ngày 12/6/2017 của Bộ Tài chính về việc thực hiện tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ, Tổ đại diện vốn nhà nước tại các Tổng Công ty - CTCP thực hiện một số nội dung sau:

1. Công bố thông tin lên hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp trên website tại địa chỉ http://soe.mof.vn hoặc http://dnnn.mof.gov.vn theo quy định tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/215 của Bộ Tài chính.

2. Tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo mẫu biểu báo cáo đính kèm công văn số 7712/BTC-TCDN được đăng tải tại cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn); gửi báo cáo về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp) trước ngày 10/7/2017, đồng thời gửi bản mềm vào email:vukhtc@moc.gov.vn; qldn.bxd@gmail.com để theo dõi, tổng hợp.

Yêu cầu Các Tổng công ty - TNHH MTV thuộc Bộ, Tổ đại diện vốn nhà nước tại các Tổng công ty - CTCP nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Vụ QLDN;
- Lưu VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Đặng Văn Long

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 140/BXD-KHTC năm 2017 tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 140/BXD-KHTC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/06/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Đặng Văn Long
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/06/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản