×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 939/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Công Thương;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Ngoại vụ;
- Sở Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Kế hoạch số 180-KH/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (văn bản đã gửi các đơn vị).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định; tham mưu, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, PCVP: L.T.Lực, Đ.H.Giang, phòng KGVX, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXAN.
(SĐ: 8828)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý