Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9255/BCT-ĐTĐL
V/v xử lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 10103/VPCP-ĐMDN ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông - tỉnh Đắk Lắk, trong đó đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý. Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông gửi kèm theo, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 6176/BTNMT-TNN ngày 8 tháng 11 năm 2018 (đính kèm) trả lời cụ thể kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông - tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Công Thương cũng đã có Văn bản số 9002/BCT-ĐTĐL ngày 6 tháng 11 năm 2018 (đính kèm), hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thủy điện nhỏ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện về việc Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán tiền dịch vụ môi trường rừng, thuế tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đối với các nội dung khác như hồ sơ thanh toán, thời gian thanh toán, kỳ hạn thanh toán, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thỏa thuận, thống nhất với Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện phù hợp với quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương gửi Văn phòng Chính phủ nội dung trên để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng