Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ
TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/TNN-CSPC
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.

Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, trong đó về phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Nghị định đã quy định “Căn cứ khả năng của mình, chủ giấy phép lựa chọn phương thức nộp tiền một lần trong năm, hai lần trong năm hoặc nộp một lần cho cả thời gian được phê duyệt” (khoản 7 Điều 1) đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ, đối với các công trình đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước ngày 15/5/2021, tiếp tục thực hiện nộp tiền cấp quyền theo quyết định đã được phê duyệt. Do đó, đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế địa phương gửi Văn bản cho các chủ giấy phép đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trước ngày 05/12/2020 đăng ký phương thức nộp tiền tại các Cục Thuế địa phương đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Cục Quản lý tài nguyên nước trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế, BTC (để phối hợp);
- Các Vụ: PC, KHTC;
- Sở TNMT các tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VT, KHTC, NM, NDĐ, CSPC.

CỤC TRƯỞNG
Châu Trần Vĩnh