Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1799/BTNMT-TNN
V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký nhằm triển khai Luật tài nguyên nước. Để triển khai thực hiện Quy hoạch nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh) thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước của địa phương phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và đảm bảo thứ tự ưu tiên của Quy hoạch theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 của Quyết định số 432/QĐ-TTg.

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức xây dựng phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra được quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, đối với nội dung quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên nước tại địa phương phải đảm bảo nguyên tắc quy định tại mục IV.1.a Điều 1 Quyết định số 432/QĐ-TTg và được lồng ghép trong quy hoạch tỉnh.

3. Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ của Quy hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND tỉnh phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, VP, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành