Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6176/BTNMT-TNN
V/v kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông - tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được công văn số 10103/VPCP-ĐMDN ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông - tỉnh Đắk Lắk, trong đó đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, xử lý. Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông gửi kèm theo, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Đối với câu hỏi 1: “Doanh nghiệp chúng tôi sẽ nộp hồ sơ xin cấp quyền khai thác tài nguyên nước sau khi EVN CPC thực hiện việc thanh toán cho doanh nghiệp chúng tôi?”.

Theo quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày nghị định có hiệu lực thì phải hoàn thành việc tính và nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nghị định có hiệu lực thi hành (01/9/2017). Việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép không phụ thuộc vào việc thanh toán tiền giữa tổ chức, cá nhân và EVN CPC.

2. Đối với câu hỏi 2: “Trong hồ sơ thiết kế nhà máy thủy điện của chúng tôi, sản lượng điện bình quân cao hơn so với sản lượng điện bình quân thực tế bán cho EVN CPC. Vậy trong hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, chúng tôi sẽ sử dụng sản lượng điện bình quân trong thực tế đã bán điện cho EVN CPC hay là dùng sản lượng điện bình quân trên hồ sơ thiết kế được phê duyệt bởi Bộ Công Thương?”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, thì sản lượng để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với sản xuất thủy điện được tính bằng điện lượng trung bình hằng năm (Eo) trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Như vậy, việc tính tiền cấp quyền cho các công trình thủy điện nói chung phải được tính trên cơ sở điện lượng trung bình hằng năm của công trình, không căn cứ trên sản lượng điện thực tế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi Quý Bộ để tổng hợp gửi Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Công ty Cổ phần Xây dựng Mê Kông;
- Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành