Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9225/VPCP-KTN
V/v ủy quyền, phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt các bước chuẩn bị thực hiện dự án và kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Xây dựng.

 

Về đề nghị của Bộ Công Thương (các văn bản: Số 7747/BCT-KH ngày 22 tháng 8 năm 2016 và số 9266/BCT-KH ngày 03 tháng 10 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2068/BXD-HĐXD ngày 20 tháng 9 năm 2016), Tư pháp (văn bản số 3460/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 10 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7745/BKHĐT-KTCN ngày 21 tháng 9 năm 2016) và Tài chính (văn bản số 13049/BTC-ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền, phân cấp thực hiện thẩm định, phê duyệt các bước chuẩn bị thực hiện dự án và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng xem xét ý kiến của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên vào trong quá trình xây dựng “Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý đầu tư xây dựng”, bảo đảm tháo gỡ khó khăn, giảm bớt các thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng. Đồng thời khẩn trương ban hành trong tháng 10 năm 2016 văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT,TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng