Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/TANDTC-TH
V/v triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án quân sự Trung ương;
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2021 và Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp; Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nội dung, trách nhiệm của Tòa án đối với công tác giám định tư pháp theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn bộ công chức, Thẩm phán, Thư ký Tòa án.

2. Bố trí sắp xếp vị trí của người giám định tư pháp - là người tham gia tố tụng tại phiên tòa theo quy định.

3. Chỉ đạo các bộ phận chức năng cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu hàng tháng trên phần mềm thống kê của Tòa án nhân dân được quy định tại Quyết định số 287/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ban hành Chế độ báo cáo thống kê công tác giải quyết, xét xử các loại án trong hệ thống Tòa án, trong đó có Biểu mẫu thống kê việc Tòa án trưng cầu giám định trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);

- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC
.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 92/TANDTC-TH năm 2021 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

  • Số hiệu: 92/TANDTC-TH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 14/07/2021
  • Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
  • Người ký: Nguyễn Trí Tuệ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/07/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản