Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5906/BTP-BTTP
V/v hướng dẫn thực hiện Luật giám định tư pháp

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Tư pháp đã nhận được phản ánh, kiến nghị về một số khó khăn, vướng mắc trong việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. Để thực hiện Luật giám định tư pháp được thống nhất, hiệu quả, Bộ Tư pháp hướng dẫn như sau:

1. Về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp, công bố thông tin về giám định viên tư pháp

Đối với giám định viên tư pháp đã nghỉ hưu, thôi việc mà không đề nghị miễn nhiệm, nếu người đó không thuộc trường hợp phải miễn nhiệm quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 10 của Luật giám định tư pháp thì không thực hiện việc miễn nhiệm. Trường hợp này, khi lập và công bố thông tin về giám định viên tư pháp thì cơ quan quản lý ghi nơi cư trú của giám định viên thay vì ghi tên cơ quan, đơn vị công tác trước đây.

Đối với giám định viên tư pháp đã chuyển công tác, nếu cơ quan, đơn vị mới có nhu cầu sử dụng người đó làm giám định viên tư pháp thuộc cơ quan, tổ chức đó thì không thực hiện việc miễn nhiệm. Trường hợp này, khi lập và công bố thông tin về giám định viên tư pháp thì cơ quan quản lý ghi tên cơ quan, tổ chức nơi người đó chuyển đến.

Đối với người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp mà đã chết thì không thực hiện thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp; tên giám định viên tư pháp sẽ được đưa ra khỏi danh sách giám định viên tư pháp.

2. Về hình thức công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

Sau khi lựa chọn các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật giám định tư pháp trên cơ sở nhu cầu giám định của hoạt động tố tụng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung theo quy định tại Điều 20 của Luật giám định tư pháp.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tư pháp về một số kiến nghị, phản ánh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong việc triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính