Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2468/BTP-BTTP
V/v triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp, ngày 16 tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1549/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp. Tại Mục III của Quyết định số 1549/QĐ-TTg đã nêu: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch của Bộ, ngành và địa phương mình để triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.

Trên cơ sở Quyết định số 1549/QĐ-TTg, đến nay, một số Bộ, ngành và nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch cụ thể triển khai Luật giám định tư pháp ở Bộ, ngành và địa phương mình (Bộ Tư pháp đã nhận được Kế hoạch của 3 Bộ và 48 địa phương như Phụ lục gửi kèm theo); một số Bộ, ngành và địa phương đã tổ chức triển khai Luật giám định tư pháp có hiệu quả.

Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trong thời gian tới, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện các công việc sau đây:

1. Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp (đối với những Bộ, ngành và địa phương chưa ban hành);

2. Báo cáo kết quả triển khai Luật giám định tư pháp đối với các nhiệm vụ đã được phân công (hoặc đề nghị) thực hiện theo Quyết định số 1549/QĐ-TTg.

Văn bản báo cáo kết quả triển khai Luật giám định tư pháp xin gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15/7/2014.

Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

PHỤ LỤC:

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
(Kèm theo Công văn số 2468/BTP-BTTP ngày 27/5/2014 của Bộ Tư pháp)

I. CÁC BỘ NGÀNH

TT

Bộ ngành

Ngày ban hành

Số, trích yếu

Ghi chú

1

Bộ Tài chính

13/12/2012

Số 3161/QĐ-BTC về việc triển khai thi hành Luật giám định tư pháp và Đề án 258 về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

 

2

Bộ Nội vụ

14/01/2013

Số 114/BNV-PC Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp

 

3

Bộ Giao thông vận tải

21/4/2014

Số 1439/QĐ-GTVT Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp của Bộ Giao thông vận tải

 

II. ĐỊA PHƯƠNG

STT

TÊN TỈNH

Ngày ban hành

Số, trích yếu

GHI CHÚ

1.

An Giang

8/11/2012

Số 53/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

20/3/2013

Số 675/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

3.

Bạc Liêu

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

4.

Bắc Kạn

27/2/2013

Số 60/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 23/2012/CT-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh về triển khai, thi hành Luật giám định tư pháp

 

5.

Bắc Giang

10/12/2012

Số 79/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp; Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

 

6.

Bắc Ninh

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

7.

Bến Tre

17/09/2012

Số 4227/KH-UBND Kế hoạch triển khai Luật giám định tư pháp

 

8.

Bình Dương

28/01/2013

Quyết định ban hành KH triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 

9.

Bình Định

09/11/2012

Số 620/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật giám định tư pháp và Luật phổ biến giáo dục pháp luật (gửi kèm theo Kế hoạch)

 

10.

Bình Phước

11/01/2013

Số 61/KH-STP Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

11.

Bình Thuận

25/12/2013

Số 3395/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

12.

Cà Mau

22/11/2012

Số 34/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

13.

Cao Bằng

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

14.

Cần Thơ

14/11/2012

Số 95/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

15.

Đà Nẵng

24/12/2012

Số 10934/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp, tuyên truyền về ĐA Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn TP. Đà Nẵng

 

16.

Đắk Lắk

26/3/2013

Số 582/QĐ-UBND Quyết định vv ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

 

17.

Đắk Nông

08/01/2013

Số 37/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

18.

Điện Biên

26/11/2012

Số 2271/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 

19.

Đồng Nai

05/12/2012

Số 9710/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

20.

Đồng Tháp

16/8/2013

Số 107/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

21.

Gia Lai

30/01/2013

Số 380/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

22.

Hà Giang

13/3/2013

Số 55/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

23.

Hà Nam

10/01/2013

Số 44/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

24.

Hà Nội

22/4/2013

Số 67/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn TP. Hà Nội

 

25.

Hà Tĩnh

18/12/2012

Số 3835/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

 

26.

Hải Dương

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

27.

Hải Phòng

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

28.

Hậu Giang

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

29.

Hòa Bình

17/01/2013

Số 05/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

30.

Hồ Chí Minh

16/1/2013

Số 230/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn TP. HCM

 

31.

Hưng Yên

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

32.

Khánh Hòa

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

33.

Kiên Giang

29/01/2013

Số 09/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

34.

Kon Tum

16/11/2012

Quyết định số 1804/QĐ-UBND v/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

35.

Lai Châu

30/01/2013

Số 111/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

36.

Lạng Sơn

07/12/2012

Số 68/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp

 

37.

Lào Cai

20/11/2012

Số 138/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

38.

Lâm Đồng

02/10/2012

Số 5409/KH-UBND Kế hoạch triển khai Luật giám định tư pháp

 

39.

Long An

26/4/2013

Số 1463/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp và tuyên truyền, phổ biến Đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

 

40.

Nam Định

16/01/2013

Số 06/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

41.

Nghệ An

25/12/2012

Số 741/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

42.

Ninh Bình

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

43.

Ninh Thuận

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

44.

Phú Thọ

22/1/2013

Số 255/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

45.

Phú Yên

10/3/2014

Số 37/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

46.

Quảng Bình

12/09/2012

Số 1088/KH-CTUBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp

 

47.

Quảng Nam

23/10/2012

Số 1875/KH-UBND kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

48.

Quảng Ngãi

22/01/2013

Số 296/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

 

49.

Quảng Ninh

17/12/2013

Số 68/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP

 

50.

Quảng Trị

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

51.

Sóc Trăng

31/12/2013

Số 89/KH-UBND Triển khai và tổ chức thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 

52.

Sơn La

25/4/2013

Số 34/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp

 

53.

Tây Ninh

4/2/2013

Số 240/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 

54.

Thái Bình

24/10/2012

Số 49/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện luật Phổ biến giáo dục pháp luật và luật giám định tư pháp

 

55.

Thái Nguyên

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

56.

Thanh Hóa

24/12/2012

Số 105/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 

57.

Thừa Thiên Huế

07/01/2013

Số 05/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

58.

Tiền Giang

17/6/2013

Số 97/KH-UBND Kế hoạch tổ chức thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền giang

 

59.

Trà Vinh

16/5/2013

Số 933/QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 

60.

Tuyên Quang

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

61.

Vĩnh Long

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

62.

Vĩnh Phúc

29/01/2013

Số 574/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp

 

63.

Yên Bái

 

 

BTP chưa nhận được kế hoạch

Ghi chú:

Tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2014 đã có 3 Bộ, ngành và 48/63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp về Bộ Tư pháp;

Bộ Tư pháp chưa nhận được Kế hoạch triển khai Luật giám định tư pháp của một số Bộ, ngành (không có tên trong danh sách) và 15 địa phương (Bạc Liêu, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Trị, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Yên Bái).

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2468/BTP-BTTP năm 2014 thực hiện Luật giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 2468/BTP-BTTP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/05/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Nguyễn Thúy Hiền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/05/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản