Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9101/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa tồn đọng

Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình xử lý hàng hóa tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan có phát sinh hàng hóa tồn đọng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013, Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013, Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính để xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp vượt thẩm quyền, Cục Hải quan Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh