Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11462/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế của DNCX

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2613/HQĐNa-TXNK ngày 23/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xử lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/09/2016 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1925/TXNK-CST trả lời về việc xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất theo đó: Căn cứ quy định tại Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 thì hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường nội địa phải chịu thuế nhập khẩu (không chịu thuế xuất khẩu).

Về chính sách mặt hàng và thủ tục hải quan: Yêu cầu cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện theo công văn số 1925/TXNK-CST ngày 23/09/2016.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục giám sát quản lý;
- Lưu: VT, TXNK -CST (05 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương