Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8941/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Khóa cáp thép

Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4289/HQHP-TXNK ngày 02/6/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng khóa cáp thép. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;

Mặt hàng có tên gọi Khóa cáp thép hay Cóc kẹp tiêu chuẩn - tên Tiếng Anh là Wire rope clips, là sản phẩm được làm bằng thép, có cấu tạo gồm một thanh thép được uốn cong hình chữ U, 2 đầu được ren ngoài và có khuyên kẹp cáp (được chế tạo, gia công theo kích thước phù hợp với điểm uốn cong ở đầu khóa cáp thép, tạo thành hình khuyên phù hợp để định vị, kẹp vành đai của cáp, kẹp đầu cáp, tạo móc cáp hoặc để nối các dây cáp hoặc khóa đầu cáp làm dây cẩu, kéo hàng) - là điểm khác biệt so với bu lông chữ U, làm mặt hàng vượt quá mô tả của nhóm 73.18 - thuộc nhóm 73.26 “Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép”, phân nhóm 7326.90 - Loại khác, mã số 7326.90.99 - - - Loại khác.

Tham khảo ý kiến phân loại của Hải quan Mỹ và Châu Âu, mặt hàng tương tự có tên Tiếng Anh là Wire rope clips và U Bolt cable clamp, thuộc nhóm 73.26.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và đối chiếu với mặt hàng thực tế nhập khẩu để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc (để thực hiện);
- Cục Kiểm tra STQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Vân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái