Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 892/VPCP-KTN
V/v thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 376/UBND-ĐTMT ngày 01 tháng 02 năm 2012 về việc thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.12align="center".

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý