Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1568/CT-THNVDT ngày 23/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 30/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất, trong đó có hướng dẫn trường hợp Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu tại công văn số 1568/CT-THNVDT ngày 23/11/2017.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục QLCS-BTC;
- Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT,
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang