Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8869/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Freetrend Industrial Việt Nam
Địa chỉ: Lô 22, 24, 26, 28, 30-34, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85 KCX Linh Trung 1, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
MST: 0301218306

Trả lời văn thư số CV/01/FT-T05 ngày 08/8/2016 và văn thư số CV/03/FT-T01 ngày 05/8/2016 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

- Tại Khoản 2 Điều 2 quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

…”

Căn cứ các quy định nêu trên:

1/ Về hóa đơn chứng từ:

Trường hợp Công ty trình bày đang sử dụng hóa đơn tự in mẫu số: 07KPTQ2/001 theo mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, do người đại diện pháp luật sẽ ủy quyền cho kế toán trưởng ký trên hóa đơn nay Công ty dự kiến sẽ sửa mẫu hóa đơn như sau: tiêu thức “Người bán hàng (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” sửa thành “Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên)” và bổ sung thêm “Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) thì Công ty thực hiện thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu theo quy định.

2/ Về thuế thu nhập cá nhân:

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, theo thỏa thuận khoản chi phí làm giấy phép lao động cho người lao động thuộc trách nhiệm của Công ty thì khoản chi này nếu có chứng từ hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT 1;
- Lưu: VT, TTHT.
1845-1846/16 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga