Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8844/VPCP-QHĐP
V/v phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 38 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tư pháp, Ngoại giao,Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải.

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 3067/TTKQH-TH ngày 24 tháng 9 năm 2019 về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2019). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các bộ liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 38, gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn luật định, cụ thể như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

- Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022.

- Báo cáo của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020.

- Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ.

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập 03 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

5. Đối với các nội dung Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình phiên họp thứ 38; đề nghị Bộ trưởng các bộ liên quan khẩn trương chuẩn bị các tài liệu đầy đủ, cụ thể:

a) Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chính phủ về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1;

b) Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc các quận, thị xã của Hà Nội và Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

c) Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (tách thành 02 dự án Luật: Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi);

d) Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (kèm bản chụp văn bản số 3067/TTKQH-TH của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP (để b/c);
- HĐDT và các UB của QH;
- VPQH: TTKQH, Vụ TH;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐTCP; các Vụ: PL, KTTH, NC, CN, TCCV, TKBT, VPBCSĐCP;
- Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng