Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1573/VPCP-QHĐP
V/v phân công các bộ, ngành chun bị nội dung phiên họp thứ 43 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội có văn bản số 3484/TTKQH-TH ngày 21 tháng 02 năm 2020 về việc chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3 năm 2020). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành liên quan chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 43, gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn luật định, cụ thể như sau:

I. Về các dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

II. Về các dự án luật còn ý kiến khác nhau

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, ý kiến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung, ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

3. Bộ Xây dựng chuẩn bị nội dung, ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

4. Bộ Nội vụ chuẩn bị nội dung, ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

5. Bộ Tư pháp chuẩn bị nội dung, ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. Chuẩn bị một số nội dung khác

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định và gửi đến các cơ quan của Quốc hội để tiến hành thẩm tra.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo quy định và gửi đến các cơ quan của Quốc hội để tiến hành thẩm tra.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ tài liệu dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 9 theo quy định để gửi các cơ quan của Quốc hội cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 4/2020.

4. Giao Bộ Tài chính:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, ý kiến về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tờ trình Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (kèm bản chụp văn bản số 3484/TTKQH-TH của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP (để b/c);
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐTCP; các Vụ: PL, KTTH, NC, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (03). NVT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng