Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP
.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8732/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI SUN LIFE
Địa chỉ: Tầng L29, L30, Tòa Nhà Vietcombank Tower, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312149397

Trả lời văn bản số 09/PVISL-TCKT ngày 12/8/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm:

+ Tại Điểm g, Khoản 2, Điều 9 quy định về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ:

“g) Đối với hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mua về dùng để khuyến mại, quảng cáo, cho, biếu tặng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của hoạt động bảo hiểm nhân thọ thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Trường hợp đại lý bảo hiểm hoặc khách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện lập chung một hóa đơn đối với hàng khuyến mại, quảng cáo phát sinh trong ngày.”

+ Tại Khoản 3, Điều 10 quy định kê khai, nộp thuế từ thanh lý tài sản:

“3. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với khoản thu từ thanh lý tài sản chuyên dùng phục vụ cho bảo hiểm nhân thọ.”

Căn cứ quy định trên:

1/ Trường hợp Công ty mua hàng hóa để biếu tặng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của hoạt hoạt động bảo hiểm nhân thọ thì thực hiện theo Điểm g, Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC nêu trên.

2/ Trường hợp Công ty thanh lý tài sản chuyên dùng phục vụ cho bảo hiểm nhân thọ thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Các tài sản khác (bàn ghế, kệ, tủ, máy lạnh, xe hơi...), khi thanh lý Công ty lập hóa đơn tính thuế GTGT với thuế suất 10% và kê khai nộp thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
1917/16-nmquan1

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Thị Lệ Nga