Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8663/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần trang thiết bị HANOITC.
(Đ/c: Tầng 4, tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn số 180716/PL ngày 18/7/2016 của Công ty cổ phần trang thiết bị HANOITC (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Thiết bị chắn rác”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cung cấp hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đối với mặt hàng “Thiết bị chắn rác”. Tuy nhiên, kiểm tra trên hệ thống VNACCS, mặt hàng đã được Công ty đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa số 100952488233/A11 ngày 18/7/2016 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVIII - Cục Hải quan TP. Hải Phòng (tình trạng tờ khai: “Giải phóng hàng”). Do vậy mặt hàng không phù hợp được xem xét xác định trước mã số.

Ngoài ra, xem xét nội dung đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty thấy: Tại mục B8 “Ký, mã hiệu, chủng loại của hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, Công ty đề nghị hai mã hiệu mặt hàng là: CRS1000 và CRS600. Đối chiếu cụ thể với thông số kỹ thuật (mục C13), Công ty cung cấp thông số kỹ thuật của hai mẫu hàng loại CRS1000 và CRS600 với chất liệu và động cơ giống nhau nhưng khác nhau về kích thước (chiều rộng và chiều cao) và khoảng cách các thanh. Như vậy, Công ty đã đề nghị xác định trước mã số đối với hai mẫu hàng hóa tương ứng với hai mã hiệu khác nhau của cùng một nhà sản xuất. Điều này là không phù hợp vì mỗi một đơn đề nghị xác định trước mã số chỉ được đề nghị tương ứng với một loại mặt hàng cụ thể của một nhà sản xuất.

Căn cứ Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số theo đề nghị của Công ty và gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số số 180716/PL ngày 18/7/2016 của Công ty.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh