Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8626/VPCP-NC
V/v thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4378/BNV-CQĐP ngày 12 tháng 9 năm 2019 về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ khẩn trương xây dựng Phương án tổng thể và hồ sơ đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 gửi Bộ Nội vụ trước ngày 05 tháng 10 năm 2019 để thẩm định báo cáo Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Các địa phương chưa có hồ sơ Đề án khẩn trương hoàn thiện gửi Bộ Nội vụ trước ngày 05 tháng 10 năm 2019 để thẩm định báo cáo Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Các địa phương khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mà đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp vẫn chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định thì cần rà soát kỹ từng trường hợp cụ thể để xem xét, sáp nhập thêm đơn vị hành chính cùng cấp liền kề, bảo đảm sau khi sắp xếp phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Trường hợp sau khi sắp xếp mà đơn vị hành chính mới hình thành vẫn chưa đạt các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nhưng không thể sắp xếp thêm với đơn vị hành chính cùng cấp liền kề khác thì hồ sơ Đề án phải thuyết minh làm rõ các lý do phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 tháng 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ theo phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao có trách nhiệm phối hợp với các địa phương thực hiện đúng các quy định về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TCCV, PL, QHĐP, CN;
- Lưu: VT, NC(3). MLinh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng