Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/VPCP-CN
V/v triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 572/BC-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2020) về việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn trực tiếp Bộ Giao thông vận tải và các địa phương liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8268/VPCP-CN ngày 13 tháng 9 năm 2019, chỉ báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Bộ Xây dựng khẩn trương có ý kiến trả lời Bộ Giao thông vận tải theo đề nghị tại văn bản số 299/BGTVT-CQLXD ngày 09 tháng 01 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục