Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4320/VPCP-CN
V/v: Giải phóng mặt bằng 04 lõi nút giao thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại văn bản số 159/UBND-ĐTXD ngày 22 tháng 5 năm 2020 về giải phóng mặt bằng 04 lõi nút giao thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các Phó Chù nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHQT, QHĐP;
- Lưu: VT,CN(2)pvc3

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục