Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3050/VPCP-NN
V/v đề xuất thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc UBND quận - huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận - huyện

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1845/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 về thực hiện thí điểm tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nội vụ, Tư pháp để phân tích làm rõ các vấn đề quan trọng liên quan đến kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tình hình thực hiện các chủ trương, chỉ đạo về trung tâm phát triển quỹ đất (bao gồm tình hình sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định pháp luật hiện hành về Trung tâm Phát triển quỹ đất) nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Kết luận số 36-KL/TW ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trên toàn quốc cũng như tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh: cần xác định rõ căn cứ pháp lý, cơ quan có thẩm quyền theo quy định; xác định rõ mục tiêu, thời điểm, thời gian thực hiện, kết quả của việc thí điểm; phân tích rõ các mặt được, các mặt hạn chế, tác động của việc thí điểm đối với việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kết luận số 36-KL/TW và Nghị quyết số 08/NQ-CP. Trên cơ sở đó, có ý kiến tham mưu rõ về phương án để Thủ tướng xem xét, quyết định.

Sau khi đã có các phân tích trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NV, TP, TC;
- UBND tp. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN(02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục