Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8580/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX TM DV xuất nhập khẩu Nhật Nhật Nam
Địa chỉ: Lô 12, Đường 7, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. HCM
Mã số thuế: 0312244883

Trả lời văn bản số 2487/2016/CV-KT ngày 30/6/2016 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định lập hóa đơn:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

…”

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Công ty theo trình bày ngày 01/4/2016, Công ty và Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo) có ký Hợp đồng thuê lại lô đất Lô số 16A, Đường số 7, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM (có công chứng), Công ty đã thanh toán đủ 100% tiền thuê đất (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) cho cả thời gian thuê đất tính từ ngày ký hợp đồng đến ngày 16/8/2050 thì Công ty Tân Tạo phải lập hóa đơn GTGT giao Công ty để hai bên làm căn cứ kê khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, không phụ thuộc vào việc Công ty Tân Tạo đã lập hóa đơn điều chỉnh đối với Công ty Trung Dũng.

Trường hợp Công ty Tân Tạo có vướng mắc về việc lập hóa đơn điều chỉnh với Công ty Trung Dũng, đề nghị Công ty Tân Tạo có văn bản kèm theo hồ sơ liên quan để Cục Thuế xem xét hướng dẫn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT số 1;
- Công ty Tân Tạo;
- Lưu: VT,TTHT.
1937-19297353/16 DTT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga